» Hoş geldiniz, bugün 15 Aralık 2019, Pazar
Reklam
 
Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu TBMM Milli Eğitim Bakanı Fikri IŞIK'ı makamında ziyaret etti.Yerel ve genel kuyumculuk sektörü hakkında sorunlar ve...
Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Bayram ve Dernek yönetimi olarak tüm Kocaeli halkının Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Y...
Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim kurulu kararınca Sevgililer Gününe Özel Kocaeli çapındaki tüm kuyumcu dükkanları 12 Şubat Çarşamba, 13 Şubat Perşembe ...
Kocaeli’de faaliyet gösteren Tüysüzler Kuyumculuk- Döviz, Gülaçtı Kuyumculuk-Döviz, İlhan Gold Kuyumculuk- Döviz, Engin Kuyumculuk - Döviz, Kurtuluş Kuyumculuk - Döviz ...

KOCAELİ KUYUMCULAR DERNEĞİ’NİN ANA TÜZÜĞÜDÜR

 

MADDE 1

DERNEĞİN ADI: Kocaeli Kuyumcular Derneği

 

MADDE 2:

DERNEĞİN MERKEZİ : İzmit Kuyumcular Çarşısı No: 8 İzmit/KOCAELİ

 

MADDE 3

DERNEĞİN

AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki yazılı hususları yapar ve yerine getirir

 1. Kocaeli Merkez sınırları içerisinde bulunan her kuyumcu ve sarrafların derneğe üye olmalarını, birlik ve beraberlik olmalarını sağlamak.

 2. Kuyumcu ve sarrafların mesleki, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermek ve problemlerine eğilmek.

 3. Kuyumcuların çalışmalarını esaslı ve güvenilir bir şekilde sürdürebilmeleri için ; Genel Kurulca fiyat komitesi, ayar komitesi kurmak sureti ile, aşırı derecede belirlenen fiyatın üzerinde ve aşağısında halka alım ve satımlarında kontrol altında tutmak.

 4. Kuyumcular patentsiz ve ayarsız , damgasız altın ve mücevherat alım satımlarımızı kontrol ederek bu hususları önlemek.

 5. Yeni açılan kuyumcu ve sarrafların en geç o ayın içerisinde derneğe üye olmalarını sağlamak.

 6. Herhangi bir durum karşısında mağdur olan kuyumcular için gereğinde avukat tutmak, işlerini takip ettirmek ve gerektiğinde masraflarını yönetim kurulu kararı ile dernekten ödemek.

 7. Derneğin ihtiyacı olarak, sekreter ve personel çalıştırmak ve ücretlerini dernekten ödemek.

 8. Kuyumcular ve sarrafların yukarıda belirtilen hususlar ve bu hususlar dışında herhangi bir kanuna aykırı bir durum tespiti halinde, ilgili makam ve mercilere suç duyurusunda bulunmak.

 9. Derneğe ait menkul ve gayrı menkul edinmek, inşa etmek yer kiralamak veya kiraya vermek ihtiyaç fazlasını satarak paraya çevirmek.

 10. Derneğe gelir elde etmek amacı ile, eğlence, yemekli gece, tiyatro, gezi, piyango tertip etmek ,

 11. Dernek adına mecmua, dergi ve gazete çıkartmak, ücretli veya ücretsiz olarak üyelere dağıtmak, site oluşturmak.

 12. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan izin almak kaydı ile , Dernek adına sosyal tesis, aşevi, lokal ve kafe açmak, çalıştırmak veya çalıştırtmak.

 13. Üyeler ve tüketicilerin menfaatleri doğrultusunda, üyeler kendi aralarında protokol imzalaması ve yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 14. Tespit edilecek fakirlere, üye ve personele ücretli veya ücretsiz yemek, kışlık yakacak ve giyecek maddi yardımlarda bulunmak, öğrencilere burs vermek.

 15. Federasyon ve konfederasyon ve Oda kurmak, üye olmak ve ayrılmak.

MADDE 4

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTI:

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevleri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazısıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabil edilen üye, bu amaçla tutulacak defterlere kaydedilir.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş dernekler üye olabilirler.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz

MADDE 5

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

 1. Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer .

 2. Üye aidatlarını iki yıl üst üste yapılan tebligata rağmen ödememesi halinde üyeliği düşürülür.

 3. Derneğin tüzüğün, amaç ve onuruna uygun olmayan hareket ve davranışta bulunan, derneği şahsi olmayan menfaati veya siyasi gayelerine alet eden üyelere durumuna göre yazılı savunmaları alındıktan sonra uyarma veya dernekten çıkarma cezası verilir.

 4. Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulunun üyeleri arasında ittifakla imzalanan ve her üyede bulunan protokol maddelerinin ihlali halinde uyarı cezası verilip durumun gereklerine göre savunmaları alınır.

Bu ihlalleri 2 kereden fazla tekrarlanması halinde dernekten çıkarma cezası verilir.

MADDE 6

ÜYELİK HAKLARI:

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümr eve sınıf farkı gözeten hükümler ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendirileceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 7

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

Derneğin zorunlu organları 1- Genel Kurul, 2. Yönetim Kurulu, 3- Denetim Kurulundan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernekler 4721 sayılı medeni kanuna 60 ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

MADDE 8

GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI:

 1. Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

 2. Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı ÜÇ YILDA BİR ARALIK ayı içerisinde yapılır. Her üç yılda bir yapılması zorunludur. Yönetim kurulu genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 9

ÇAĞRI USULÜ:

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 10

TOPLANTININ YETER SAYISI:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıda katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 11

TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 12

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek Genel Kurul Toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilen, gün, saat, ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10 i tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıdaki yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimini yapmak,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ,

 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunan yut dışındaki dernek veya kuruluşlara katılması ve ayrılması

 8. Derneğin feshinin görüşülmesi

 9. Derneğin Şube açılmasına karar verilmesi.

 10. Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 15

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu 13 asil 13 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek.

 1. Yönetim kurulu üyeleri arasındaki ilk toplantısında bir başkan, iki başkan yardımcısı, muhasip, sekreter, veznedar seçerler.

 2. Yönetim kurulu aralarında müteakip kalacakları günlerde en az ayda bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

 3. Genel Kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.

 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 5. Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek,

 6. 31.12 itibari ile derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameyi ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek.

 7. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

 8. Üyeler kendi aralarında yapacağı protokole uyup uyulmadığını takip etmek.

MADDE 16

YÖNETİM KURULUNUN YEDER ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.MADDE 17

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar .

Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 18

FİYAT VE AYAR KOMİTESİ:

 1. Fiyat ve ayar komitesi genel kurulca 5 üyeden olmak üzere üç yıllığına seçilir. Seçim dönemi içerisinde üye eksilmesi olduğunda, Yönetim kurulu tarafından dernek üyelerinden birinin tayini ile eksik tamamlanır.

 2. Komite gerekli gördüğü her türlü kuyumculuk malına alım ve satım fiyatına günlük olarak tespitini yapar. Protokol gereği kurulmuş olan günlük denetleyici ve nöbetçiler fiyatlara uyulmadığını tespit ettiği üyeyi yönetime raporla bildirir. Yönetim protokolü vermiş olduğu yetkiyi kullanır.

 3. Komite kuyumcu malı imal eden atölyelerin Kocaeli piyasasına doğrudan veya satış temsilcileri vasıtası ile çantacılar satışa sunduğu her çeşit kuyumcu mallarının patent ve ayar kontrollerini yapar, gerekirse numune almak sureti ile ayar evlerine gönderilir.

 4. Komite kuyumcu imalatçılarını isim, unvan, adres ve patent numaralarını tespit eder. Bununla ilgili bir defter tutar.

 5. Komite, imalatçı temsilcilerin kuyumculara mal satışını tutabilmek için satıcılara 500.00 YTL tutarında alındı makbuzu keser. Bu makbuz satış izni mahiyetindedir. Üyeler bu makbuzu havi olmayan satıcılardan alışverişi yapmazlar. Makbuz kontrolünü üyeler yapabileceği gibi, çarşı polisi de yapar. Bu miktar yönetimce her yıl gerek görülürse arttırılabilir.

 6. Üyeler ayar damgası ve patent olmayan kuyumcu mallarını alamazlar. Bu şartlara uymayan üyeler tespit edildiğinde bir zabıta delilleri ile tespit edilir. Başkanlığa bir tutanakla duyulur. Konu yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra haysiyet divanına suç unsuru varsa ayrıca polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunur.

MADDE 19

HAYSİYET DİVANİ:

Haysiyet Divanı genel kurul üyeleri arasından 3 yıl için 5 asil üye genel kurulca seçilir. Boşalan üyelerin yerine yönetim kurulu kararı ile üyelerden çağırılmak suretiyle doldurulur.

Haysiyet Divanı tüzüğün ilgili maddelerinden belirtilen ihtara rağmen uymayan kusurlu üyeler hakkında, ihtisas belgelerinin geri alınması yolu ile teşhir cezası verebilir. Yeni kabul edilen çıraklık, kalfalık, ustalık kanunu gereğin belgesi üye hakkında yetersiz kararı gibi erbabı mucibe gösterir ise; üyenin işyerinin idari kararı ile kapatılmasını talep edebilir. Fiil suç teşkil ediyor ise, ayrıca cezai takibe talebi ile Cumhuriyet Savcılığına müracaat edebilir. Haysiyet Divanı meslektaş mallarını veya şahsını kötülemek, suç teşkil eder, müşerriye Ticari örflere aykırı fiyatla mal satma Türk Ticaret Kanunu 56.madde Haksız Rekabet, 57.madde Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler Borçlar Kanunu 48.madde de Haksız Rekabet ayrıca düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu 21.madde de Gabin ve ayrıca yeni Türk Ceza Kanunu 158.madde de tanımlanan nitelikli dolandırıcılık suçları ve ayar damgasız mal satmak, teberru makbuzuna haneli olmayan, imalatçı veya ticari müesseseden mal almak ( çantacıdan ) Kuyumcular Derneği yönetim kurulunun üyeleri arasında ittifakla imzalanan ve her üyede mevcut bulunan protokol maddelerini ihlal edici gibi hallerde üyelerin veya kurulların tespiti ile sabit olduğunda; Yönetim protokolün gereğini yerine getirmeye yetkilidir. Protokolün dışında olabilecek her türlü davranış ve mesleki hatalarda Haysiyet Divanına havale eder. Haysiyet Divanı meselenin gereğini yapmaya yetkilidir. Protokolün dışında olabilecek her türlü davranış ve mesleki hatalarda Haysiyet Divanına havale eder. Haysiyet Divanı meselenin gereğini yapmaya yetkilidir.

Her türlü cezai kararların icra organı yönetim kurulu olup, temsil yetkisi kurul adına başkana veya onun temsil edeceği üye veya avukata aittir.

MADDE 20

GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARLA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yernde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.

MADDE 21

DERNEĞİN ŞUBESİ:

Derneğin şubesi yoktur.MADDE 22

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:

Giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olarak 100.00 YTL alınacaktır.

Üyelerin ödeyecekleri aylık aidat miktarı 25.00 YTL olup bu miktar genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

MADDE 23

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ :

Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetlenebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az 24 saat önce derneklere bildirilir.

Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesine zorunludur.

MADDE 24

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelirleri

 1. Üye aidatları,

 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferanslardan sağlanan gelirler,

 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 4. Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

MADDE 25

DEFTER VE KAYITLAR:

Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500.bin YTL yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterleri Dernek Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Ticari işletmesi bulunan dernekler ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

 1. İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

 1. Üye Kayıt Defteri ,

 2. Karar Defteri,

 3. Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,

 4. İşletme Hesabı Defteri,

 5. Demirbaş Defteri

 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri,B BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

 1. Karar Defteri

 2. Üye Kayıt Defteri

 3. Evrak Kayıt Defteri

 4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5)Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 26

DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

Dernek gelirleri alındı belgesiyle tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleriyle yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

MADDE 27

ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineler aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt ve formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır.

Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla bastıran formların adedi ve seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE 28

YETKİ BELGESİ:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernek birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresini bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıtıldığın tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerini dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MADDE 29

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Dernekler gelen kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğe bildirilmekle yükümlüdürler.

MADDE 30

TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre;

 1. Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi.

 2. Ya da genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğini gündeme alınması gerekir. Bu takdirde yönetim kurulu üyelerinin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünü çoğunluğudur.MADDE 31

DERNEĞİN FESHİ:

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantını ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kolları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 32

DERNEĞİN TASFİYESİ :

Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin Yoksullara Yardım Derneği Kocaeli Şubesi’ne devredilir.

Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile fesih edilmemişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

MADDE 33

DERNEĞİN LOKALİ:

Dernek lokali 5253 sayılı Dernekler Kanununun 26.maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin almak suretiyle açılır.

Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar oynanmaz.

MADDE 34

UYGULANACAK CEZALAR:

Kuyumculuk mesleğini ahmak ve iyi niyet kurallarına uygun olarak yaşayan, diğer dernek üyesi meslektaşlarını zarara uğratan hukuk ve ahlak dışı fiilleri yapan, meslek haysiyet ve şerefini küçük düşürücü fiiller içinde bulunan, dernek tüzüğü ve protokollerle kabul edilmiş yükümlülükleri yerine getirmeyen üyelere fiilin ağırlığı ve önemine göre:

 1. Uyarma

 2. Kınama

 3. Üyelik haklarından altı ayı geçmemek üzere istifa ettirme

 4. Bir yılı aşmamak üzere dernekten çıkarma

 5. Kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarma

Cezalardan biri uygulanır. Cezaların uygulanması konusunda; haysiyet kurulunca yapılacak tahkikat sonrasında verilen teklif üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Kuyumcuların kanuna ve meslek kaidelerine uygun çalışıp çalışmadıklarını protokollerle verilen yetki gereği, kontrol etmek üzere görev yapan denetçilere, tüm kuyumcu esnafının bu görevlerinin ifası sırasında yardımcı olmaları zorunludur denetçilerin çalışmasını engelleyici hareketlerde bulunan ve zorluk çıkaran dernek üyelerine fiilin ağırlığına göre yukarıda belirtilen cezalardan birisi uygulanır.

Cezalar Yönetim Kurulunca verilir ve bu cezaya itiraz olunamaz. Dernekten çıkarma cezasında, çıkarılan üye tarafından Genel Kurula itiraz olunabilir. Genel Kurul kararı aleyhine Mahkemeye başvuru hakkı saklıdır.

Uygulanması düşünülen tüm cezalar, bu üyelerin katılamayacağı toplantıda müzakere edilir ve karar bağlanır. Üye ‘ye verilecek ceza 2/3 çoğunlukla kararlaştırılır.

MADDE 35

RESMİ DAİRELERLE İLİŞKİSİ:

Derneğin resmi daireler, bankalar ve PTT ile olacak akçeli işlemlerine ait evrak ve ticari senetler çift imza ile yürürlüğe konulur. Bu belgeler Genel Başkan, Birinci ve İkinci Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Muhasip üyeden ikisi tarafından imzalanır.

Yukarıda belirlenen belgeler dışındaki evrak için tek imza yeterlidir.

 

Kocaeli Altın Piyasası

22 AYAR BİLEZİK:
ALIŞ: 249.00 - SATIŞ: 276.00

REŞAT 5 ' Lİ :
ALIŞ: 9.000 - SATIŞ: 9.700

REŞAT 2,5 ' LUK :
ALIŞ: 4.500 - SATIŞ: 4.900

ATA-REŞAT:
ALIŞ: 1.820 -  SATIŞ: 1.880

ZİYNET:
ALIŞ: 1.760 - SATIŞ: 1.860


YARIM:
ALIŞ: 880.00 - SATIŞ: 940
.00

ÇEYREK:
ALIŞ: 440.00 - SATIŞ:470.00


24 AYAR 1 GR.ALTIN:
ALIŞ: 271.00 -  SATIŞ: 281.00

24 AYAR YARIM GR.:
ALIŞ:136.00 - SATIŞ: 150.00


22 AYARYARIM GR.ALTIN:
ALIŞ: 125.00 -  SATIŞ: 140
.00

Hava Durumu

Copyright © 2013 Tüm hakları saklıdır. www.kocaelikuyumculardernegi.com   VAVSE Medya & Internet Hizmetleri